జ్ఞాపకాలు

“రాజా” సినిమాలో “ఏదో ఒక రాగం” అనే పాట రెండు versions లో వస్తుంది. పాట పల్లవిలో వినబడే

జ్ఞాపకాలే మైమరపు
జ్ఞాపకాలే నిట్టూర్పు
జ్ఞాపకాలే ఓదార్పు
జ్ఞాపకాలే మేల్కొలుపు

అన్న వాక్యాలు ఈ రెండు పాటలకీ ఆయువు పట్టులాంటివి. జీవితాన్ని కాచి వడ బోసిన వాళ్ళు తప్ప అన్యులు ఇలాటి వాక్యాలు రాయలేరు. తలచి చూసిన కొద్దీ కొత్త కొత్త అర్థాలు స్ఫురించే ఈ వాక్యాలు విన్నప్పుడల్లా “సిరివెన్నెల” గారి ప్రతిభకి నేను స్తంభీభూతుణ్ణి అవుతూ ఉంటాను.

జ్ఞాపకాలు