ఈ బ్లాగు గురించి

నేను గతంలో నాకు నచ్చిన సిరివెన్నెల పాటలపై నా స్పందనలు కొన్ని “తెరచాటు చందమామ” అనే బ్లాగులో ప్రచురించాను. ఇప్పుడు సిరివెన్నెల పాటలపై స్పందనలు, సిరివెన్నెల గారి గురించిన విశేషాలు ఇత్యాదివన్నీ ఒక ప్రత్యేకమైన బ్లాగులో ఉంటే బావుంటుందనిపించి ఈ “సిరివెన్నెల తరంగాలు” అనే కొత్త బ్లాగుని ప్రారంభించాను. సిరివెన్నెల పాటల పుస్తకాల సంకలనం పేరునే ఈ బ్లాగుకి వాడుకోవడం జరిగింది!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s